Δημοσιεύθηκε την

Γεωργική Προειδοποίηση για την καλλιέργεια της Ελιάς

Από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτουγειονομικού Ελέγχου Βόλου εκδόθηκε νέα Γεωργική Προειδοποίηση για την καλλιέργεια της Ελιάς.

Σε αυτήν ενημερώνονται οι κοαλλιεργητές για τη προσοχή που πρέπει να επιδείξουν αυτή την περίοδο για τον μύκητα «Κυκλοκόνιο» όπως επίσης και για τα έντομα «Καλόκορις» και «Μαργαρόνια».

Οι καλλιεργητές της Ελιάς μπορούν να απευθυνθούν στο κατάστημά μας για να τους δώσουμε αναλυτικές οδηγίες και κατευθύνσεις.